GUILIN CHINESE ART ACADEMY

国画《刘三姐传奇》

作者:赵健   责编:阳文琳   主编:雷林杰

国画《刘三姐传奇》:历时一年,六易其稿
国画《刘三姐传奇》的创作之路

国画《刘三姐传奇》:白描为主,略施淡彩